Nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình giao kế hoạch, đánh giá thực hiện kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê”

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-VTKE ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, ngày 29 tháng 5 năm 2012 Viện Khoa học Thống kê đã tiến hành tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng quy trình giao kế hoạch, đánh giá thực hiện kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê” do CN. Nguyễn Thị Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua -Khen thưởng, làm chủ nhiệm đề tài.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra. Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận và kiến nghị, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 3 phần:

(1) Cơ sở lý luận về việc giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; (2) Cơ sở thực tiễn về việc giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; (3) Đề xuất quy chế áp dụng, quy trình giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.

Hầu hết các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là một đề tài rất khó và rất cần thiết. Việc nghiên cứu đề tài mang ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê thông qua việc giao kế hoạch và chấm điểm thi đua.

Kết quả nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại khá. Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung và hoàn thiện đó là bổ sung bộ tiêu chí giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua; làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê và các đơn vị tham mưu trong phần cơ sở lý luận; bổ sung, làm rõ việc giao kế hoạch công việc trong phần đề xuất quy trình giao kế hoạch; phần II của báo cáo nên sửa tên thành ”Đánh giá thực trạng giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc cơ quan TCTK”; Từ ngữ sử dụng trong báo cáo cần sử dụng cho chuẩn và thống nhất.

MHD