Nghiệm thu chính thức và sơ bộ 02 đề tài cấp Bộ

Ngày 22 tháng 12 năm 2018, Viện Khoa học Thống kê tổ chức nghiệm thu sơ bộ và nghiệm thu chính thức kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ: (1) Đề tài nghiệm thu sơ bộ  “Nghiên cứu đề xuất quy trình đánh giá người lãnh đạo trong cơ quan hành chính ở Việt Nam” do Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện, ThS. Nguyễn Trí Duy làm chủ nhiệm đề tài. (2) Đề tài nghiệm thu chính thức “Nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong việc tính chỉ số giá tiền lương ở Việt Nam” do Trung tâm Thông tin khoa học Thống kê, Viện Khoa học Thống kê thực hiện, TS. Đinh Thị Thúy Phương làm chủ nhiệm đề tài.

ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê, Chủ tịch Hội đồng cùng các chuyên gia làm phản biện, ủy viên và thư ký hội đồng và một số đại biểu tham dự đến từ Vụ Thống kê Giá, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Khoa học Thống kê.

Các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng đây là những đề tài rất cần thiết nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn. Hội đồng cũng chỉ ra những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu:

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài “Nghiên cứu đề xuất quy trình đánh giá người lãnh đạo trong cơ quan hành chính ở Việt Nam”

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong việc tính chỉ số giá tiền lương ở Việt Nam”

NKD