Nghiệm thu Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá chất lượng chỉ tiêu GDP của Việt Nam theo Khung đánh giá chất lượng số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế”

Ngày 27 tháng 1 năm 2015, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tiến hành nghiệm thu sơ bộ Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá chất lượng chỉ tiêu GDP của Việt Nam theo Khung đánh giá chất lượng số liệu (DQAF) của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)” do Viện KHTK thực hiện và TS. Phạm Đăng Quyết, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Chiến lược phát triển Thống kê làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài bao gồm TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Chủ tịch hội đồng và 6 thành viên là các chuyên gia và nhà khoa học đến từ Vụ Thống kê Hệ thống tài khoản quốc gia, Vụ Thống kê Tổng hợp, Viện KHTK, Trung tâm Thông tin và dự báo quốc gia. Ngoài ra, còn có sự tham gia của một số lãnh đạo và công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Tổng cục.

Các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng đây là đề tài rất cần thiết và có tính thực tiễn cao. Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra, đề tài nghiên cứu công phu, nghiêm túc, tham khảo nhiều tài liệu nước ngoài, có hàm lượng khoa học cao. Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung và hoàn thiện báo cáo tổng hợp để đưa ra nghiệm thu chính thức. Theo đó, Báo cáo tổng hợp Đề tài nên chuyển thành 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng số liệu thống kê theo khung đánh giá chất lượng dữ liệu DQAF của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF; Chương II: Xây dựng quy trình đánh giá chất lượng chỉ tiêu GDP cho thống kê Việt Nam theo khung đánh giá chất lượng dữ liệu DQAF; Chương III: Áp dụng thử nghiệm quy trình đánh giá chất lượng chỉ tiêu GDP cho thống kê Việt Nam theo khung đánh giá chất lượng dữ liệu DQAF.

Hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu:

Minh Hoàn