Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu sử dụng dữ liệu do công dân tạo phục vụ đo lường một số chỉ tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam”

Ngày 22/12/2022, tại Hà Nội, thực hiện Quyết định số 1155/QĐ –TCTK, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu sử dụng dữ liệu do công dân tạo phục vụ đo lường một số chỉ tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam” do Kỹ sư Nguyễn Công Hoan, Viện Khoa học Thống kê làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu do bà Dương Thị Kim Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, TCTK, làm chủ tịch Hội đồng.

Sau khi Ban chủ nhiệm trình bày kết quả nghiên cứu của Đề tài: Tổng quan nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, các nội dung nghiên cứu. Qua đó, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các nội dung sau:

1) Cơ sở lý luận và thực tiễn về dữ liệu do công dân tạo ra phục vụ đo lường SDG ở Việt Nam

2) Đánh giá khả năng sử dụng dữ liệu do công dân tạo ra đo lường SDG ở Việt Nam

3) Đề xuất sử dụng dữ liệu do công dân tạo ra đo lường SDG ở Việt Nam

Các thành viên Hội đồng đều nhất trí về mục tiêu nghiên cứu, và các nội dung nghiên cứu đề tài thực hiện. Sau các ý kiến trao đổi của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận, Ban chủ nhiệm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu được giao, và nhất trí thông qua nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài nhưng cần phải hoàn thiện sửa chữa và nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Hội đồng./.

Toàn cảnh buổi họp