Nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học thống kê ”

Tham gia Hội đồng nghiệm thu có: ThS. Nguyễn Văn Đoàn – chủ tịch Hội đồng; TS Thiều Văn Tiến – Phản biện 1; CN. Lê Văn Dụy – phản biện 2; các ủy viên Hội đồng và sự tham gia của một số cán bộ Viện Khoa học Thống kê.

Quản lý hoạt động khoa học của toàn ngành Thống kê là một trong các chức năng chính của Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê. Để thực hiện có hiệu quả và chất lượng công tác này đòi hỏi Viện phải tăng cường tin học hóa và chuẩn hóa các khâu thực hiện. Trong bối cảnh này, việc tiến hành nghiên cứu đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học thống kê ” là vấn đề mang tính cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao như đánh giá của các thành viên trong Hội đồng. Thành công của Đề tài sẽ góp phần không nhỏ vào việc giám sát, thúc đẩy tiến độ thực hiện và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học thống kê, cũng như phổ biến kịp thời các kết quả nghiên cứu khoa học, đảm bảo triển khai ứng dụng nhanh chóng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động thống kê của toàn Ngành.

Đề tài đặt mục tiêu nghiên cứu cụ thể vào việc thực hiện tin học hóa mọi khâu quản lý trong qui trình hoạt động khoa học thống kê, từ khâu đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học, đến khâu xử lý, lưu trữ và phổ biến kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học của toàn ngành Thống kê nói chung và của Viện Khoa học Thống kê nói riêng.

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, trong điều kiện kinh phí thực hiện có hạn định và phụ thuộc nhiều vào chuyên gia công nghệ, Đề tài đã bám sát được đề cương nghiên cứu, giải quyết được các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra; đưa ra được sản phẩm phần mềm quản lý các khâu hoạt động khoa học thống kê và thông tin khoa học thống kê với hai mô đun chính; đảm bảo thông tin đầu vào và đầu ra theo các tiêu chí cần thiết ở các dạng thức khác nhau.

Tuy nhiên, Đề tài còn một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện để có thể áp dụng thành công trong thực tế, cụ thể:

– Cần triển khai biên soạn tài liệu hướng dẫn khai thác và đề xuất qui chế sử dụng phần mềm;

– Cần chuẩn hóa và sử dụng nhất quán về thuật ngữ, đảm bảo hình thức trình bày báo cáo khoa học theo qui định, cũng như kết cấu của báo cáo tổng hợp;

– Cần hoàn chỉnh phần mềm theo hướng kết hợp hai giao diện vào phạm vi trang Web của Viện với cùng một địa chỉ truy cập và thực hiện các hạn chế truy cập thông qua việc phân quyền cho người sử dụng. Đồng thời đáp ứng được yêu cầu tận dụng tối đa hạ tầng cơ sở kỹ thuật của TCTK khi triển khai ứng dụng về máy móc và trang thiết bị cho đảm bảo vận hành phần mềm;

– Thông tin đầu vào và đầu ra cần được thiết kế đơn giản hơn, tăng cường hơn tính phục vụ công cộng của phần mềm về phạm vi tra cứu và sử dụng thông tin;

– Cần có kế hoạch nhanh chóng triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động của hai đơn vị có liên quan trực tiếp trong Viện: Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo, Trung tâm Thông tin Khoa học Thống kê cùng với sự phân quyền và trách nhiệm cụ thể. Trong quá trình sử dụng cần có sự theo dõi và đánh giá làm cơ sở để hoàn thiện phần mềm.

Trong phần kết luận, ThS. Nguyễn Văn Đoàn yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo tổng hợp, kết cấu lại các chương mục cho gọn nhẹ và logic. Đồng thời cũng yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài chuyển giao cho Viện các file mô tả các mối quan hệ của phần mềm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thiện phần mềm trong quá trình sử dụng sau này.

Đề tài đã được Hội đồng chính thức thông qua với kết quả đạt loại khá (8,45 điểm).

NTĐ