Nghiệm thu sơ bộ 02 đề tài cấp Bộ

Ngày 17 tháng 12 năm 2018, Viện Khoa học Thống kê tổ chức nghiệm thu sơ bộ kết quả nghiên cứu 02 đề tài cấp Bộ: (1) Đề tài “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu vốn đầu tư phát triển tại Việt Nam” do Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư chủ trì thực hiện, ThS. Nguyễn Việt Phong làm chủ nhiệm đề tài. (2) Đề tài “Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng thống kê định kỳ áp dụng ở Việt Nam” do Viện Khoa học Thống kê chủ trì thực hiện, ThS. Hà Mạnh Hùng làm chủ nhiệm đề tài.

ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê, Chủ tịch Hội đồng cùng các chuyên gia làm phản biện, ủy viên và thư ký hội đồng và một số đại biểu tham dự đến từ Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Viện Khoa học Thống kê.

Các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng đây là những đề tài rất cần thiết nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn. Hội đồng cũng chỉ ra những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu trước khi nghiệm thu chính thức.

Một số hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu:

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu vốn đầu tư phát triển tại Việt Nam”

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài “Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng thống kê định kỳ áp dụng ở Việt Nam”

Anh Tuấn