Nghiệm thu sơ bộ đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất khả năng áp dụng Khung đảm bảo chất lượng Thống kê ở Việt Nam”

Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức nghiệm thu sơ bộ Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất khả năng áp dụng Khung đảm bảo chất lượng Thống kê ở Việt Nam” do Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện. Chủ nhiệm đề tài là TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê, Chủ tịch hội đồng và thành viên Hội đồng là các chuyên gia và nhà khoa học đến từ Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Trường Đại học kinh tế Quốc dân, Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Thống kê. Ngoài ra, còn có sự tham gia của một số lãnh đạo và công chức, viên chức của Viện Khoa học Thống kê.

Các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng đây là đề tài rất cần thiết và có tính thực tiễn cao, là lĩnh vực nghiên cứu khó và mới ở Việt Nam mà rất ít các nước trên thế giới thực hiện được. Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra, đề tài nghiên cứu công phu, nghiêm túc, tham khảo nhiều tài liệu quốc tế, có hàm lượng khoa học cao và nhóm tác giả đã đưa ra được khái niệm về chất lượng thống kê cho Việt Nam, Khung đảm bảo chất lượng thống kê Việt Nam, 19 tiêu chí chất lượng và 211 chỉ tiêu đảm bảo chất lượng thống kê cho Việt Nam. Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của Đề tài để đưa ra nghiệm thu chính thức.

Hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu:

TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả Nghiên cứu Đề tài

ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, Phó chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả Nghiên cứu Đề tài

Mạnh Hùng