Nghiệm thu sơ bộ đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khai thác nguồn dữ liệu từ điện thoại di động phục vụ thống kê di cư ở Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 1060/QĐ-TCTK ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ngày 11 tháng 11 năm 2021, Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê đã tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu khai thác nguồn dữ liệu từ điện thoại di động phục vụ thống kê di cư ở Việt Nam” do KS. Nguyễn Công Hoan, Phòng Nghiên cứu phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê, Viện Khoa học Thống kê làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên, do CN. Dương Thị Kim Nhung làm Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng nghiệm thu đề tài này còn có ông Nghiêm Văn Hưng, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân và một số công chức của Tổng cục Thống kê.

Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Một trong các sản phẩm quan trọng của đề tài là đã xây dựng phương pháp luận và áp dụng thử nghiệm dữ liệu điện thoại để tính toán chỉ tiêu thống kê di cư của một số tình thành phố. Tuy nhiên, Hội đồng đã đề nghị BCN đề tài chỉnh sửa một số hạn chế trong báo cáo để hoàn thiện kết quả đề tài nghiên cứu.

Một số hình ảnh cuộc họp:

Ban chủ nhiệm đề tài

Toàn cảnh cuộc họp

NCH