Nghiệm thu sơ bộ đề tài cấp Bộ

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-VTKE ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, ngày 17 tháng 9 năm 2019, Viện Khoa học Thống kê tổ chức nghiệm thu sơ bộ kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ: “Đánh giá tác động của thuế môi trường thuế xăng dầu đến tiêu dùng hộ gia đình ở Việt Nam” do Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia thực hiện, ThS. Nghiêm Thị Vân làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài gồm có: ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê, Chủ tịch Hội đồng cùng các chuyên gia làm phản biện, ủy viên, thư ký hội đồng và một số đại biểu tham dự đến từ Cục Thuế Hà Nội, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Viện Khoa học Thống kê.

Hội đồng đánh giá đây là đề tài cần thiết để nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn. Hội đồng yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài cần bổ sung thêm lý thuyết nghiên cứu, trình bày rõ về phương pháp đánh giá, thiết kế lại nội dung từ bốn chương thành ba chương, sửa đổi hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu trước khi nghiệm thu chính thức.

Một số hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu:

 Thư kí hội đồng đọc quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài “Đánh giá tác động của thuế môi trường thuế xăng dầu đến tiêu dùng hô gia đình ở Việt Nam”

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài “Đánh giá tác động của thuế môi trường thuế xăng dầu đến tiêu dùng hô gia đình ở Việt Nam”

NKD