Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định vị trí việc làm và biên chế của Tổng cục Thống kê cấp Tỉnh, Chi cục Thống kê cấp Huyện giai đoạn 2012 – 2016

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai02So02 - 2013 191 KB 790