Những nội dung cơ bản trong thực hiện các mục tiêu cải tiến chương trình truyền thông nội bộ của Thống kê Thụy Điển

Trong 3 năm thực hiện các mục tiêu cải tiến chương trình truyền thông nội bộ (2010-2012), Thống kê Thụy Điển đã triển khai  những nội dung cụ thể nhằm đạt được  những  mục tiêu đó. Tại cuộc họp về Truyền thông Thống kê  ( từ  27-29 tháng 6 năm  2012 tai Geneva, Thụy Sỹ ), tác giả Cecilia Weststrom – cán bộ Vụ Truyền thông, đại diện cho Thống kê Thụy Điển đã trình bày những nội dung nội dung quan trọng về vấn đề này. Bài viết sau đây giới thiệu những nét chính của bản báo cáo.

Thống kê Thụy Điển đã hoàn thành một chiến lược truyền thông  nội bộ năm  2010. Những mục tiêu cơ bản về chương trình truyền thông nội bộ cải tiến đã được Thống kê Thụy Điển đề ra, với các mục tiêu chính là cải thiện mạng nội bộ,  năng cao năng lực truyền thông của hàng ngũ lãnh đạo, làm cho thông tin từ lãnh đạo cấp trên  đến với nhân viên dễ dàng hơn, dễ hiểu và dễ truy cập hơn.

Những năm qua, Thống kê Thụy Điển triển khai những nội dung cơ bản cụ thể nhằm đạt được những mục tiêu đề ra như:   .

1)Thông tin từ các nhà quản lý hàng đầu được cải tiến:

– Thông tin trực tiếp nhiều hơn trên trên mạng nội bộ về các cuộc họp của lãnh đạo cấp cao. Trong tất cả các cuộc họp thường lệ  của nhóm  lãnh đạo cấp cao,  điểm cuối cùng của chương trình nghị sự  đều có mục  “điều gì sẽ được thông báo trên mạng nội bộ? “

– Phỏng vấn Tổng cục trưởng  7-8 lần một năm trên mạng nội bộ.Ở những sự kiện quan trọng này, phải tạo điều kiện  để người dân tham gia một số cuộc phỏng vấn.

– Tổng cục trưởng gặp gỡ tất cả nhân viên cơ quan một năm hai lần để thông báo tin tức và trả lời các câu hỏi;

– Các văn  bản tóm tắt của Hội nghị bốn nhà lãnh đạo cao nhất hàng năm được đưa lên mạng nội bộ ngay khi kết thúc các sự kiện này.

2) Mạng nội bộ được cải thiện:

Phát triển mới một mạng nội bộ cải tiến với các mục tin tức để giới thiệu chân dung sinh động của Thống kê Thụy Điện, như:

– Giới thiệu về những gì ban lãnh đạo đang triển khai thực hiện và đưa thông tin về các hội nghị chuyên đề, v.v.

– Có mạng  trao đổi thông tin với các nhân viên của các bộ phận khác, nhằm  cải thiện công tác truyền  thông  của nhân viên  trên mạng nội bộ.

– Có nhiều thông tin cá nhân, công tác thu thập và xuất bản nhiều hơn (phỏng vấn ngẫu nhiên  một số  nhân viên về công việc của mình;  phỏng vấn các nhân viên  về công việc của mình  từ khâu thu thập đến khi công bố số liệu). Trang đầu phiên bản mới là  các tin tức và hoạt động với nhiều minh họa và hình ảnh hơn, thông tin tải về nhanh hơn.

3) Cải thiện năng lực truyền thông cho các nhà lãnh đạo:

 Hội thảo về hệ thống truyền thông cho các nhà quản lý;

 Đào tạo  về các công cụ truyền thông nội bộ khác cho các nhà quản lý  như:  thông tin phản hồi và đối  thoại.

Đào tạo về hệ thống truyền thông thông qua hội thảo để cơ cấu và nâng cao hệ thống truyền thông riêng của người lãnh đạo. Tập trung vào  từng  con người của hội thảo, đó là:

– Họ là ai / nhóm người mà tôi truyền đạt thông tin  là nhóm người nào ?;

–  Tôi sử dụng kênh truyền thông nào ?

– Mục tiêu của các hoạt động truyền thông  khác nhau  là  gì?;

–  Đánh giá của bản thân?

TMH (giới thiệu)

Nguồn: http://www.unece.org/stats/documents/2012.06.dissemination.html

Internal communication at Statistics Sweden

Prepared by Cecilia Weststrom, Sweden

Work Session on the Communication of Statistics

(Geneva, Switzerland, 27-29 June 2012)