Nội dung tổng điều tra kinh tế năm 2021  là gì

Câu hỏi:  (PV Hồng Sơn (Thực hiện) HNMO) Nội dung tổng điều tra kinh tế năm 2021  là gì, thưa bà? (Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/992409/xay-dung-buc-tranh-toan-dien-ve-doanh-nghiep)

Trả lời:

TS Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Nội dung điều tra tập trung vào các nhóm thông tin như: Thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất kinh doanh; loại hình hoạt động; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả và chi phí sản xuất kinh doanh; thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên sâu về đơn vị điều tra…