Ông có thể nói rõ hơn về phương pháp đo lường những hoạt động thống kê chưa được quan sát này?

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền-TTXVN) Ông có thể nói rõ hơn về phương pháp đo lường những hoạt động thống kê chưa được quan sát này?

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK)

Để có thể đo lường được một loại hoạt động trước hết cần nhận dạng được hoạt động đó, tức là cần xác định rõ khái niệm, phạm vi, nguồn thông tin của các chỉ tiêu phản ánh.

Sau đó có sự phân công, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương cùng thống nhất tổ chức thực hiện để tránh bỏ sót hoặc trùng lặp.

Ví dụ, trong thời gian qua, Tổng cục Thống kê phối hợp với cơ quan Thuế đã thực hiện nhóm hoạt động số 5 (hoạt động kinh tế bị bỏ sót trong các chương trình thu thập dữ liệu thống kê), tiến hành rà soát, đối chiếu danh sách doanh nghiệp trong các cuộc Tổng điều tra kinh tế với danh sách doanh nghiệp trong hồ sơ của cơ quan thuế để bổ sung cho đầy đủ số lượng doanh nghiệp, cơ sở có hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời, không trùng lặp.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê cũng đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thu thập thông tin của các doanh nghiệp, các hoạt động thuộc chức năng quản lý của các bộ này phụ trách để đảm bảo đầy đủ về phạm vi, quy mô của tất cả các hoạt động trong nền kinh tế; đồng thời, tránh trùng lắp, chồng chéo.