Ông có thể phân tích rõ các đóng góp của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đặc biệt như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) như sản xuất linh kiện điện tử (Samsung) hay Formosa?

Câu hỏi: (PV Tùng) Ông có thể phân tích rõ các đóng góp của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đặc biệt như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) như sản xuất linh kiện điện tử (Samsung) hay Formosa? (Họp báo 6 tháng 2018)

Trả lời:

(Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ TK Công nghiệp, TCTK) Về đóng góp của các doanh nghiệp lớn có tăng trưởng ngành công nghiệp vào nền kinh tế: Đóng góp FDI vào nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây. Tăng trưởng dựa vào FDI là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua tăng trưởng kinh tế có được sự đóng góp tích cực của khu vực FDI. Theo kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và kết quả Điều tra doanh nghiệp năm 2016 cho thấy: Số lượng doanh nghiệp FDI hiện nay có khoảng trên 14.000 doanh nghiệp tuy nhiên khu vực này thu hút tới 29,5% số lượng lao động tức là chiếm 4,2 triệu lao động làm việc trong khu vực FDI và khu vực FDI đã tạo ra khối lượng lợi nhuận rất lớn chiếm khoảng 48% tổng lợi nhuận khu vực doanh nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế Việt Nam và cho thấy rằng khu vực FDI hoạt động có hiệu quả trong nền kinh tế. Vào năm 2016 khu vực FDI đã đóng góp khoảng 29% vào nộp ngân sách nhà nước, đây là mức đóng góp đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm 2018 các doanh nghiệp FDI đóng góp rất lớn vào tăng trưởng công nghiệp cũng như vào nền kinh tế. Trong sản xuất công nghiệp có 02 doanh nghiệp lớn đó là Samsung và Formosa đóng góp khoảng 28% vào mức tăng chung khu vực công nghiệp, và mức đóng góp này vào năm 2017 cao hơn 46% vào mức tăng chung của khu vực công nghiệp.