Phân loại người sử dụng số liệu thống kê nhà nước tại Cơ quan Thống kê Estonia

Người sử dụng số liệu thống kê nhà nước bao gồm: Tất cả người sử dụng bắt buộc và người sử dụng tự nguyện. Người sử dụng số liệu thống kê nhà nước khác nhau, thì sẽ có nhu cầu khác nhau về số liệu thống kê. Các nhóm người dùng số liệu dưới đây có thể được xác định dựa trên tần suất sử dụng số liệu thống kê và/hoặc tầm quan trọng của người dùng số liệu (tham gia vào quá trình sản xuất số liệu thống kê; phổ biến số liệu thống kê cho công chúng, sử dụng số liệu thống kê trong các quyết định quan trọng liên quan đến xã hội):

Để đáp ứng nhu cầu của người dùng tin, Cơ quan thống kê Estonia đã phát triển một loạt các sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho người sử dụng số liệu thống kê không thường xuyên. Để giải thích số liệu thống kê và cung cấp một cái nhìn tổng quan tốt hơn về các dữ liệu có sẵn, các sản phẩm này cũng có trực quan hóa dữ liệu (các biểu đồ tương tác, bản đồ chuyên đề, v,v…).

Lan Phương (lược dịch)

Nguồn: A  journey towards a data visualisation strategy, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.45/2016/Session_4_-_Anu_Ots.pdf