Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tăng năng suất lao động và thay đổi tỷ lệ giữa lao động và dân số đến biến động GDP bình quân đầu người của Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Tổng sản phẩm trong nước (viết tắt tiếng anh là GDP) bình quân đầu người (BQĐN) là chỉ tiêu kinh tế, phản ánh tập trung và khái quát về phát triển kinh tế và nâng cao mức sống dân cư của mỗi quốc gia, mỗi vùng hoặc mỗi tỉnh, thành phố. Trong một thời gian dài chỉ tiêu GDP BQĐN được các tổ chức Quốc tế lựa chọn là một trong những chỉ tiêu thành phần để tính chỉ số phát triển con người. Ở Việt Nam, GDP BQĐN được xác định là một trong những chỉ tiêu kinh tế quan trọng và nằm trong Hệ thống Chỉ tiêu Thống kê Quốc gia. Theo đó, tăng GDP BQĐN có ý nghĩa rất lớn nên cần thiết phải đi sâu đánh giá, phân tích biến động chỉ tiêu GDP BQĐN, chỉ rõ mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc tăng, giảm. Từ đó, có cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chỉ tiêu này.

Tùy theo mục đích nghiên cứu và điều kiện về nguồn số liệu khác nhau mà có thể áp dụng các phương pháp khác nhau, theo các mô hình khác nhau để phân tích biến động chỉ tiêu GDP BQĐN. Dưới đây, ta tiến hành thiết lập hệ thống chỉ số để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tăng năng suất lao động (NSLĐ) và thay đổi tỷ lệ giữa lao động làm việc và dân số trung bình hay bình quân (từ đây viết gọn là tỷ lệ LĐ so với DS) đến biến động GDP BQĐN của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai1 So5.2022 1 MB 803