Phân tích quan hệ giữa lao động và tổng cầu thông qua bảng cân đối liên ngành

Một trong những mục đích cuối cùng của bất kỳ một quốc gia nào là an sinh xã hội và một trong những nhu cầu thiết yếu của con người là lao động, đáp ứng nhu cầu được làm việc và cũng là phương tiện để tạo ra thu nhập. Có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa sản xuất và lao động đã được đưa ra. Phân tích I/O là một trong những công cụ quan trọng trong việc phân tích mối quan hệ giữa sản xuất và lao động.

Trong một nền kinh tế, mỗi hành vi, mỗi việc làm của từng cá nhân đều ảnh hưởng một cách vô tình hoặc có chủ định đến lợi ích của những cá nhân khác. Phải đến năm 1936 khi những bảng I/O đầu tiên ra đời, các nhà nghiên cứu mới thực hiện được việc đánh giá mối tương quan này trên cơ sở định lượng một cách tường minh. Cũng chính nhờ có mô hình I/O mà người ta gắn kết được những con số thống kê, những dữ liệu với lý thuyết kinh tế một cách rõ ràng và từ đó phân tích một cách tổng thể toàn nền kinh tế.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai4. So1.2023 489 KB 389