Phiên làm việc về bảo mật dữ liệu thống kê 2019

Phiên làm việc chung giữa UNECE và Eurostat năm 2019 về Bảo mật dữ liệu thống kê sẽ được Cơ quan Thống kê Hà Lan tổ chức tại The Hague, Hà Lan vào ngày 29-31 tháng 10 năm 2019. Mục tiêu chính của phiên làm việc là tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm và xác định các thông lệ tốt nhất trong việc xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến bảo mật dữ liệu thống kê trong các cơ quan thống kê. Phiên họp chủ yếu dành cho các chuyên gia từ các cơ quan thống kê trong nước và quốc tế cũng như các học giả được mời để đối phó với giới hạn công bố thống kê. Giới hạn công bố thống kê là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng về thống kê chính thức. Bảo mật thống kê và bảo vệ quyền riêng tư của người trả lời được bao gồm trong Nguyên tắc cơ bản của Thống kê chính thức.

Chương trình của phiên làm việc sẽ bao gồm các chủ đề quan trọng sau:

– Truy cập vào dữ liệu vi mô

– Dữ liệu dạng bảng

– Đánh giá rủi ro: Quyền riêng tư, bảo mật, công khai

– Những vấn đề cấp bách

– Khung bảo mật

– Công cụ phần mềm để bảo mật dữ liệu thống kê

– Các vấn đề bảo mật về Tổng điều tra dân số trong năm 2020/2021

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=225935487