Phòng Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển thống kê

 

 

Phó Viện trưởng phụ trách: ThS. Hoàng Thu Hiền
Điện thoại: 024 38050708
Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển thống kê là đơn vị thuộc Viện Khoa học Thống kê, có chức năng tham mưu về nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách về lĩnh vực thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Phòng Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển thống kê thực hiện các nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Viện trưởng xác định hướng, kế hoạch nghiên cứu về chiến lược, chính sách phát triển thống kê.

2. Thực hiện nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách phát triển thống kê.

a) Thực hiện nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách, đề án phát triển thống kê trình Viện trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành;

b) Biên soạn các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chiến lược, chính sách, đề án phát triển thống kê đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trình Viện trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành;

c) Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo tiến độ thực hiện chiến lược, chính sách, đề án phát triển thống kê;

d) Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tác động của việc thực hiện chiến lược, chính sách, đề án phát triển thống kê.

3. Tham gia xây dựng, thẩm định, phản biện, góp ý các dự thảo văn bản pháp lý khác bảo đảm phù hợp với chiến lược, chính sách phát triển thống kê.

4. Chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo về khoa học và phổ biến thông tin.

5. Xây dựng, bổ sung, cập nhật Từ điển thống kê Việt Nam.

6. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do các Phòng, Trung tâm khác chủ trì.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.