Phòng Nghiên cứu phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê

 

Phó Viện trưởng phụ trách: TS. Nguyễn Trí Duy
Điện thoại: 024 38344234
Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Nghiên cứu phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê là đơn vị thuộc Viện Khoa học Thống kê có chức năng tham mưu về nghiên cứu phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê; nghiên cứu các khoa học khác ứng dụng vào hoạt động sản xuất thông tin thống kê.
Phòng Nghiên cứu phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê thực hiện các nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Viện trưởng xác định hướng nghiên cứu khoa học về phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê.

2. Thực hiện nghiên cứu phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê.

a) Thực hiện nghiên cứu, xây dựng phương pháp đo lường các hiện tượng kinh tế – xã hội mới phát sinh; nghiên cứu xây dựng phương pháp khai thác các nguồn dữ liệu mới phục vụ sản xuất thông tin thống kê nhà nước;

b) Thực hiện nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn thống kê phù hợp với các tiêu chuẩn và thực hành tốt thống kê của quốc tế và khu vực;

c) Thực hiện nghiên cứu, xây dựng các quy trình thống kê phù hợp với các quy trình thống kê quốc tế và khu vực.

3. Thực hiên nghiên cứu, ứng dụng toán học, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác vào hoạt động thống kê.

4. Tổ chức khảo sát để thu thập thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu, thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học.

5. Kiến nghị, chuyển giao, hướng dẫn ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động thống kê.

6. Thẩm định mẫu điều tra thống kê.

7. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Phòng, Trung tâm khác chủ trì.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.