Phòng Tổ chức – Hành chính

 

Trưởng phòng: Vũ Thị Vân Anh
Điện thoại: 024 38350707
Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị thuộc Viện Khoa học Thống kê có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, nhân sự; tài chính, tài sản, kế toán; hành chính, quản trị của Viện Khoa học Thống kê.
Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện các nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Viện trưởng quản lý các hoạt động về tổ chức, nhân sự; tài chính, tài sản, kế toán; hành chính, quản trị của Viện Khoa học Thống kê.

2. Công tác tổ chức, nhân sự; thi đua, khen thưởng

a) Soạn thảo, trình Viện trưởng ban hành các văn bản phục vụ công tác quản lý tổ chức, nhân sự;

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy định tại điểm a, Khoản này và các văn bản pháp lý do cấp có thẩm quyền ban hành về công tác tổ chức, nhân sự;

c) Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ viên chức, người lao động;

d) Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng sáng kiến, cải tiến; Hội đồng lương; Hội đồng kỷ luật (nếu có);

3. Công tác hành chính, quản trị.

a) Xây dựng, trình Viện trưởng ban hành quy chế làm việc, kế hoạch công tác năm của Viện;

b) Theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện quy chế làm việc;

c) Biên soạn, trình Viện trưởng báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng, quý, năm;

d) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý việc sử dụng con dấu và chứng thư số; kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát nội dung, thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo Viện ban hành;

đ) Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động thường xuyên của Viện (điện, nước, văn phòng phẩm và các điều kiện vật chất khác);

e) Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, gồm trụ sở 42 và 55 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội;

o) Thực hiện các công việc liên quan đến vệ sinh môi trường, công việc tạp vụ.

4. Công tác quản lý khoa học và công nghệ.

a) Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm, 5 năm của Viện;

b) Quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

5. Công tác tài chính, kế toán.

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng, trình Viện trưởng phương án tự chủ về tài chính;

b) Theo dõi, giám sát việc thực hiện phương án tự chủ; thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo thuế…theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thực hiện công tác kế toán đối với đơn vị khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật, bao gồm lập và quản lý chứng từ, sổ sách kế toán; thực hiện thanh quyết toán các khoản thu, chi; lập các báo cáo thành quyết toán quý, năm theo quy định;

d) Thực hiện thanh quyết toán chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân; kinh phí bảo hiểm…;

đ) Thực hiện các công việc liên quan đến thủ quỹ;

6. Công tác quản lý tài sản.

a) Thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm tài sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

b) Quản lý tài sản đối với đơn vị khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật (mở sổ sách theo dõi tài sản, thực hiện kiểm kê báo cáo tình hình tăng giảm, khấu hao tài sản cố định…).

7. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do các Phòng, Trung tâm khác chủ trì thực hiện.

8.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.