Qui định năm 2010 làm năm gốc thay năm gốc năm 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo gia so sánh

Ngày 04/04/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT về Qui định năm 2010 làm năm gốc thay năm gốc năm 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo gía so sánh (xem TT02 tại đây). Như vậy, năm 1994 làm năm gốc đã được sử dụng trên 15 năm. Theo chuẩn quốc tế, năm gốc chỉ được sử dụng dưới 10 năm phải thay đổi năm gốc.

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Thongtu 02 2 MB 483