So sánh sự tiến bộ của quốc gia về phát triển bền vững

Hiện nay, Eurostat đã thiết kế một trang thông tin điện tử mới dành riêng cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trong bối cảnh của EU. Phần này mô tả đặc điểm hai hình ảnh hóa dữ liệu mới, nhằm giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ hơn về 17 SDGs và những tiến bộ đạt được của EU và các quốc gia thành viên:

Giao diện của công cụ so sánh sự tiến bộ của quốc gia

Giao diện hình tượng bánh xe

17 SDGs là trọng tâm của Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, cung cấp một khuôn khổ chính sách mới trên toàn thế giới nhằm chấm dứt mọi hình thức đói nghèo, giải quyết vấn đề bất bình đẳng và chống lại sự biến đổi khí hậu, đồng thời đảm bảo trong tương lai không ai bị bỏ lại phía sau.

DTTP (dịch và giới thiệu)

Nguồn: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/product/-/asset_publisher/c2r9i0eawvMY/content/WDN-20171120-1?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurostat%2Fweb%2Fproducts-eurostat-news%2Fproduct%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_c2r9i0eawvMY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1