Sổ tay về các Hình thức Việc làm

Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia đã chứng kiến ​​sự xuất hiện và tăng trưởng của các hình thức việc làm mới, được thúc đẩy bởi những thay đổi kinh tế, việc áp dụng các mô hình kinh doanh mới, tiến bộ công nghệ và tiếp tục số hóa. Các cách thức tổ chức công việc và sản xuất mới đã được đẩy mạnh bởi đại dịch COVID-19, dẫn đến sự gia tăng hơn nữa về quy mô và phạm vi của các hình thức việc làm mới. Các hình thức việc làm mới này, thường được đặc trưng bởi các mối quan hệ và phương thức làm việc khác thường, và số lượng ngày càng tăng của người lao động tham gia vào chúng đã làm dấy lên các cuộc thảo luận giữa các nhà hoạch định chính sách về sự phát triển của các hình thức việc làm đa dạng và tác động tiềm tàng của chúng đối với bảo trợ xã hội và điều kiện làm việc.

Để hỗ trợ các cơ quan thống kê trong việc đưa ra các số liệu thống kê có liên quan, mạch lạc và có thể so sánh quốc tế về các hình thức việc làm, Văn phòng Hội nghị các nhà thống kê châu Âu đã thành lập Nhóm đặc nhiệm để phát triển khung khái niệm về các hình thức việc làm. Sổ tay về các Hình thức Việc làm là kết quả của những nỗ lực của nó. Sổ tay trình bày một khuôn khổ rộng rãi để phân loại và hiểu các hình thức việc làm. Nó cung cấp các định nghĩa về các khái niệm chính, các nguyên tắc và hướng dẫn chung cũng như danh sách các chỉ số chính được khuyến nghị với mục tiêu tạo điều kiện cho các nỗ lực thống kê quốc gia phân loại, đo lường và theo dõi các hình thức việc làm đa dạng phù hợp với bối cảnh quốc gia của họ.

Để tìm hiểu thêm về cách đo lường các hình thức việc làm và hiểu tác động của chúng, hãy tìm hiểu nội dung dưới đây:

Phân tích về một công việc cụ thể?

Nó có liên quan đến bản chất của rủi ro kinh tế và quyền hạn mà các cá nhân trải qua trong công việc không?

 

Mối quan hệ công việc (ICSE-18)

 • Bảng phân loại quốc tế về tình trạng việc làm (ICSE-18) cung cấp cơ sở để phân loại công việc theo bản chất của các mối quan hệ công việc.
 • Các hạng mục chính bao gồm nhân viên, công nhân độc lập và nhà thầu phụ thuộc.
Các mối quan hệ công việc cũng có thể được phân loại theo tính lâu dài và ổn định của chúng

ICSE-18 phân loại nhân viên thành bốn nhóm:

 • Dài hạn
 • Hạn định
 • Ngắn hạn và bình thường
 • Người học việc được trả lương, thực tập sinh và thực tập sinh được trả lương

Các công nhân độc lập và các nhà thầu phụ thuộc cũng có thể trải nghiệm tính ổn định và lâu dài cao hơn hoặc thấp hơn

Nó có liên quan đến cách thức mà việc làm được điều phốithực hiện hoặc được đền bù theo thời gian và không gian không? Phương thức làm việc

Bao gồm năm khía cạnh rộng:

 • Thời gian làm việc
 • Trụ sở làm việc
 • Phân bổ thiết bị và giám sát các nhiệm vụ công việc
 • Hình thức trả công và trả lương
 • Hợp tác trong và giữa các tổ chức

 

Phân tích về bảo trợ xã hội?

Người lao động có tiếp cận bảo hiểm xã hội vì công việc của họ không? Không phải là một hình thức việc làm, mà là một lỗ hổng bảo trợ xã hội

· Một số hình thức việc làm có liên quan đến ít hoặc không có bảo trợ xã hội

· Phần lớn phụ thuộc vào việc thiết kế các chương trình và quy định bảo trợ xã hội

 

Là phân tích về tình hình của cá nhân hay hộ gia đình?

Nó có liên quan đến việc việc làm có liên quan như thế nào đến hoàn cảnh cá nhân hoặc hộ gia đình không? Tương tác giữa các hình thức việc làm và hoàn cảnh ở cấp độ con người

 • Nắm bắt các đặc điểm của những người làm các loại công việc khác nhau
 • Xem xét sự phù hợp giữa người lao động và công việc
 • Kiểm tra thị trường lao động rộng lớn hơn và sự tham gia của nền kinh tế bao gồm nhiều việc làm và thu nhập từ các nguồn khác ngoài việc làm

 

Phân tích về mối quan hệ giữa việc làm và phúc lợi?

Khung Chất lượng Việc làm cung cấp một lăng kính độc đáo để hiểu mối quan hệ giữa việc làm và phúc lợi

                                                                                                                  

 • Một số hình thức việc làm (ví dụ như công việc tự thanh toán) có thể là một chỉ số đánh giá chất lượng việc làm của chính họ
 • Các khía cạnh khác không phải là hình thức việc làm, mà mô tả các khía cạnh của chất lượng môi trường làm việc như các mối quan hệ tại nơi làm việc, môi trường vật chất và các yếu tố nguy cơ về sức khỏe tinh thần

Sổ tay về các Hình thức Việc làm đầy đủ xem tại link: https://unece.org/sites/default/files/2022-08/2210309E_ECE_CES_STAT_2022_4_WEB.pdf

ĐN (dịch)

Nguồn: https://unece.org/info/Statistics/pub/369670