Sử dụng CPI bình quân so với cùng kỳ năm trước làm thước đo lạm phát?

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4972/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi niên độ báo cáo thống kê hàng tháng và sử dụng Chỉ số giá tiêu dung (CPI) bình quân so với cùng kỳ năm trước làm thức đo lạm phát của nền kinh tế. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 về việc ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước, trong đó có việc sử dụng CPI bình quân so với cùng kỳ năm trước làm thước đo lạm phát của nền kinh tế, thay cho CPI tháng 12 năm hiện hành so với tháng 12 năm trước;

Hiện nay, Tổng cục Thống kê được giao công bố CPI với các gốc so sánh: Tháng báo cáo so với tháng trước, tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước, so với tháng 12 năm trước, bình quân thời kỳ so với cùng kỳ năm trước. Bạn đọc có thể lấy các số liệu về CPI tại đường link: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=720.