Sự tiến bộ của Thống kê Giới

Vụ Thống kê Giới thường xuyên biên soạn, phân tích, và công bố số liệu thống kê giới mới nhất với các đinh dạng khác nhau, là một phần của các hoạt động phổ biến thông tin. Các ấn phẩm đã có theo chủ đề là: “Thống kê chọn lọc và các chỉ số về tình trạng của phụ nữ” năm 1985, Cơ sở dữ liệu Thống kê về phụ nữ và các chỉ số (Wistat), năm 1987, 1991, 1995 và 2000.

Số liệu thống kê giới theo quốc gia cũng có sẵn trên mạng thông qua trang web/ứng dụng “Thống kê và các chỉ số về phụ nữ và nam giới” và Thông tin về giới 2007.

Năm 1991, Vụ Thống kê Giới bắt đầu xuất bản ấn phấm Phụ nữ của thế giới (The World’s Women) – đây là một tài liệu gốc về thống kê, cung cấp sự phân tích toàn diện những thay đổi về điều kiện của phụ nữ và nam giới trong các lĩnh vực như y tế, gia đình, giáo dục, việc làm, hoạt động xã hội và lãnh đạo. Khoảng thời gian công bố giữa các Báo cáo Phụ nữ của thế giới là 5 năm, cũng là những con đường để phổ biến các khái niệm và phương pháp luận trong lĩnh vực thống kê giới.

Số Báo cáo Phụ nữ của thế giới xuất bản năm 2005 đã xem xét sự sẵn có của số liệu thống kê cơ bản có thể được dùng cho việc phân tích giới là một cách để đánh giá sự tiến bộ đã đạt được trong thống kê giới.

Phụ nữ thế giới 2010: Các xu hướng và thống kê đã được công bố vào ngày 20 Tháng 10 năm 2010 nhân dịp kỷ niệm Ngày Thống kê Thế giới đầu tiên. Đây là ấn phẩm duy nhất cung cấp những phân tích thống kê về tình trạng của phụ nữ và nam giới trong xã hội hiện nay đặc biệt nói về dân số và gia đình, sức khỏe, giáo dục, việc làm, quyền lực và ra quyết định, bạo lực chống lại phụ nữ, môi trường và nghèo đói.

ĐN

Nguồn: http://unstats.un.org/unsd/demographic/Gender/statistics.htm