Tài liệu về Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Nội dung tài liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2021 như sau:

1. Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. (xem file đính kèm)

2. Tài liệu hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (Áp dụng cho Ban chỉ đạo các cấp). (xem file đính kèm)

3.  Video hướng dẫn cập nhật cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng:

 

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf So tay Ca the_final_25.5_co bia 3 MB 1180
pdf Tai lieu cho BCD cac cap 3 MB 1231