Tăng cường hợp tác quốc tế để có dữ liệu di cư tốt hơn

Di cư trở thành vấn đề hàng đầu trong chính sách chương trình nghị sự của các nước trên thế giới. Tháng 9 năm 2016 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York đã thông qua tuyên bố về người tị nạn và di cư, trong đó cam kết về tăng cường hợp tác quốc tế để bảo vệ và hỗ trợ những người tị nạn và di cư. Tuyên bố nhấn mạnh rằng: Chúng ta còn nhiều khoảng trống kiến thức về di cư và tầm quan trọng việc cải thiện thu thập dữ liệu di cư ở cấp quốc gia, cũng như kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để đạt được mục tiêu này. Để giải quyết những thách thức di cư một cách hiệu quả, thì cần nâng cao tính sẵn có, tính so sánh, tính kịp thời về chất lượng dữ liệu di cư quốc tế.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Vụ các vấn đề Kinh tế và Xã hội của Liên hiệp quốc (UNDESA) đề xuất tổ chức thường xuyên diễn đàn quốc tế về thống kê di cư, đặc biệt là thực hiện đo lường thống kê di cư. Theo đó từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 01 năm 2018, diễn đàn quốc tế về thống kê di cư do OECD, IOM và UNDESA đồng tổ chức lần đầu tiên tại Trung tâm hội nghị của OECD (Paris, Pháp) với sự tham dự của các tổ chức và đối tác liên quan đến vấn đề di cư, đặc biệt diễn đàn thu hút các nhà sản xuất thông tin thống kê; các nhà phân tích và người sử dụng thông tin thống kê di cư tham dự, đồng thời qua đó sẽ góp phần nâng cao hiểu biết của toàn cầu về di cư quốc tế.

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.oecd.org/migration/forum-migration-statistic.

DTTP (Lược dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/migration–statistics-2018/