Tăng lương cơ sở và tăng tiền trợ cấp thai sản

Sáng ngày 13/11/2017, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Theo đó, lương cơ sở và tiền trợ cấp thai sản được tăng lên từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 như sau:

Mức lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng (tăng thêm 90.000 đồng/tháng).

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở nói trên.

Tiền trợ cấp thai sản (trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi) sẽ tăng thêm 6,923% so với mức trợ cấp hiện hành.

TCHC