Tăng trưởng kinh tế chậm như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào tới các vấn đề như thu nhập của người dân, an sinh xã hội, công ăn việc làm…?

Câu hỏi: Tăng trưởng kinh tế chậm như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào tới các vấn đề như thu nhập của người dân, an sinh xã hội, công ăn việc làm…? (năm 2012-Trả lời TW Đảng)

Trả lời:

(Tổng cục Thống kê) Tăng trưởng kinh tế là tiền đề để tăng thu nhập, giải quyết công ăn việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Trong khi tăng trưởng của ta vẫn còn dựa chủ yếu vào vốn và lao động thì khi các doanh nghiệp tiếp cận vốn rất khó khăn, khiến sản xuất tăng chậm lại, làm suy giảm mạnh về tổng cung, dẫn đến thu nhập của người dân giảm sút có ảnh hưởng đến cầu. Tổng cầu của nền kinh tế năm 2012 có mức tăng thấp (tổng cầu ở đây bao gồm nhu cầu cho sản xuất hoặc nhu cầu trung gian, cho tiêu dùng cuối cùng, tích lũy tài sản và xuất khẩu) dẫn đến sản xuất và đời sống dân cư gặp nhiều khó khăn.

Theo tính toán sơ bộ của TCTK, bình quân 9 tháng đầu năm 2012 chi cho tiêu dùng cuối cùng của dân cư chỉ tăng khoảng 3,7%, thấp hơn mức tăng GDP (4,73%) và thấp hơn mức tăng tiêu dùng cuối cùng của dân cư cùng kỳ các năm 2010 và 2011.

Tuy nhiên cần hiểu một cách đầy đủ ở đây là tăng trưởng kinh tế trong thế ổn định và phải cân đối, hài hòa với các chỉ tiêu, mục tiêu khác của nền kinh tế.

Nói như thế để thấy rằng, đặt trong mục tiêu chung của năm nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thì tốc độ tăng 4,73% của GDP chín tháng năm nay, dù có thấp song vẫn là tích cực.