Tạo bộ dữ liệu nghiên cứu sẵn sàng từ đăng ký hành chính quốc gia

Để cải thiện khả năng truy cập vào đăng ký quốc gia và dữ liệu hành chính cho mục đích nghiên cứu, Cơ quan Thống kê Phần Lan tạo ra các mô-đun dữ liệu nghiên cứu tạo sẵn mà ít tốn công để phổ biến hơn so với các tập dữ liệu được điều chỉnh theo yêu cầu của các nhà nghiên cứu. Trái ngược với các cuộc khảo sát mẫu do nhiều cơ quan thống kê quốc gia cũng như Eurostat cung cấp sẵn cho các nhà nghiên cứu, các mô-đun tạo sẵn này chứa một tập hợp các biến tiêu chuẩn với thông tin ở cấp độ kinh doanh cá thể, hộ gia đình hoặc cá nhân được trích xuất từ sổ đăng ký hành chính cơ bản. Việc sử dụng và sản xuất các bộ dữ liệu tạo sẵn được quy định bởi Đạo luật Thống kê Phần Lan và các đạo luật thống kê của Liên minh Châu Âu. Do đó, dữ liệu được đặt biệt hiệu để tất cả các số nhận dạng trực tiếp đều bị xóa khỏi dữ liệu. Để có thể cung cấp dữ liệu vi mô với thông tin chi tiết cao, các mô-đun tạo sẵn bao gồm một số biến giới hạn liên quan đến các chủ đề cụ thể. Các nhà nghiên cứu chỉ sử dụng các mô-đun có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của họ, điều này cho phép Cơ quan Thống kê Phần Lan đáp ứng các yêu cầu của GDPR đối với việc giảm thiểu dữ liệu. Tất cả các mô-đun dữ liệu tạo sẵn có thể được liên kết với nhau và với dữ liệu vi mô từ các nguồn khác với các mã nhận dạng giả riêng lẻ để xây dựng tập dữ liệu phong phú. Tập hợp các biến bao gồm trong mỗi mô-đun được mô tả trong danh mục siêu dữ liệu trên trang web Cơ quan Thống kê Phần Lan theo cách cho phép các nhà nghiên cứu xác định các tệp dữ liệu phù hợp với mục đích của họ. Các mô-đun dữ liệu tạo sẵn chỉ có thể được sử dụng thông qua hệ thống truy cập từ xa an toàn và mỗi tệp đầu ra đều được kiểm tra tính bảo mật. Các mô-đun dữ liệu tạo sẵn tạo thành một trong những chức năng cơ bản của Dịch vụ Nghiên cứu tại Cơ quan Thống kê Phần Lan. Gần 70% tất cả các dự án nghiên cứu đang sử dụng bộ dữ liệu tạo sẵn. Có một nhóm riêng biệt, những người duy trì các bộ dữ liệu này trên cơ sở toàn thời gian. Cùng với các mô-đun dữ liệu được tạo sẵn và hệ thống truy cập từ xa đảm bảo rằng việc sử dụng dữ liệu dựa trên đăng ký cấp đơn vị cho mục đích nghiên cứu tuân thủ các chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu
thống kê.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

 

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai 5.So1.2022 722 KB 511