Tập trung thực hiện Tổng điều tra kinh tế 2021 giai đoạn 2