TCTK cho biết số lượng cụ thể từng loại hình doanh nghiệp: Số lượng doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Câu hỏi: (PV Nguyễn Hiền -Báo Hải quan) Kết quả Tổng điều tra cho thấy doanh nghiệp thời điểm 01/01/2017 là 517,9 nghìn doanh nghiệp. TCTK cho biết số lượng cụ thể từng loại hình doanh nghiệp: Số lượng doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài? (Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19 tháng 9 năm 2018)

Trả lời: (Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK)

Trong năm 2017 có 2.698 doanh nghiệp nhà nước, 500.654 doanh nghiệp ngoài nhà nước, 14.572 doanh nghiệp FDI, đó là cơ cấu của từng loại hình doanh nghiệp trong tổng số 517,9  nghìn doanh nghiệp. Ở đây tôi lưu ý có hai con số về số lượng doanh nghiệp. Thứ nhất là con số 517,9 nghìn doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp mới thành lập đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản chưa hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ hai là con số 505,1 nghìn doanh nghiệp là các doanh nghiệp đã hoạt động và đã có kết quả sản xuất kinh doanh.