TCTK đánh giá vai trò cũng như tác động của kinh tế hợp tác xã như thế nào?

Câu hỏi: (PV Báo điện tử Tổ quốc) TCTK đánh giá vai trò cũng như tác động của kinh tế hợp tác xã như thế nào? Trong hoạt động gia công hàng hóa cho nước ngoài thì trong 5 quốc gia đối tác chính đặt hàng doanh nghiệp Việt Nam gia công, lắp ráp hàng hóa thì quốc gia nào là đối tác chủ lực và tỷ trọng chiếm bao nhiêu phần trăm? (Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19 tháng 9 năm 2018)

Trả lời: (Ông Nguyễn Trung Tiến, Vụ trưởng, Vụ TK Thương mại và Dịch vụ)

Đối tác đặt hàng DN Việt Nam gia công, lắp ráp hàng hóa lớn nhất trong 5 quốc gia đó là Hàn Quốc. Về kinh tế hợp tác xã thì quan điểm của Đảng, Chính phủ chúng ta phát triển kinh tế nhiều thành phần trong đó có kinh tế hợp tác xã là thành phần kinh tế rất quan trọng và Đảng cũng có 1 Nghị quyết về phát triển hợp tác xã. Trong thời gian vừa qua và qua số liệu thống kê thì số lượng hợp tác xã có biến động giữa các khu vực kinh tế khác nhau: Số lượng hợp tác xã nhiều nhất trong khu vực nông, lâm nghiệp, số lượng hợp tác xã trong khu vực công nghiệp có xu hướng giảm. Trong 5 năm vừa qua, qua số liệu Tổng điều tra chúng tôi thấy số lượng hợp tác xã trong khu vực dịch vụ tăng lên điều này cho thấy vai trò của hợp tác xã trong 3 khu vực kinh tế có sự thay đổi, biến động. Tuy nhiên, TCTK cũng thừa nhận vai trò của hợp tác xã đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, các chỉ tiêu liên quan đến tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế cũng chưa nhiều.