Tham vấn ý kiến về xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045

Thực hiện theo Quyết định số 1697/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc Ban hành kế hoạch tham vấn ý kiến về xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045.

Để có cơ sở xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045 hướng tới đẩy mạnh hoạt động sản xuất, phổ biến, nâng cao chất lượng thu thập và cung cấp thông tin thống kê để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin ngày càng tăng lên của xã hội, Tổng cục Thống kê đã thiết kế các phiếu tham vấn theo hình thức webform. Đề nghị Ông/Bà vui lòng cung cấp một số thông tin liên quan của Ông/Bà hoặc cơ quan/tổ chức/đơn vị Ông/Bà đang công tác theo các đối tượng cụ thể đường link dưới đây:

(1) Phiếu số 03: Đối tượng sử dụng thông tin thống kê nhà nước: https://forms.gle/ecRduXt1guXpqUSi7

(2) Phiếu số 04: Đối tượng cung cấp thông tin thống kê nhà nước (Người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước cung cấp thông tin cho cơ quan thống kê nhà nước)https://forms.gle/nMaqyEWd4W3j69it8

Ngoài hình thức webform, các đối tượng sản xuất thông tin thống kê; cơ quan quản lý nhà nước và các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực thống kê, Tổng cục Thống kê đã gửi phiếu tham vấn thông qua công văn, hệ thống eoffice và email.

Phiếu số: 01/TVCL-SX (Đối tượng sản xuất thông tin thống kê);

Phiếu số: 02/TVCL-QLNN (Đối tượng cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học…)

Tổng cục Thống kê rất mong nhận được các thông tin và ý kiến đóng góp của quý Ông/Bà để giúp Thống kê Việt Nam ngày càng đổi mới, hiện đại, phát triển, hội nhập, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin ngày càng tăng lên của xã hội.