Thiết lập hệ thống chỉ số để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến biến động chỉ tiêu GDP trong điều kiện số liệu hiện nay của Việt Nam

Tổng sản phẩm trong nước (viết tắt tiếng anh là GDP) là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh tập trung và khái quát nhất về phát triển kinh tế của một quốc gia, là cơ sở để tính toán nhiều chỉ tiêu thống kê quan trọng khác như GDP bình quân đầu người, năng suất lao động, tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp…; và trong nhiều năm nay GDP ở Việt Nam đều có trong hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia. Do vậy nhiệm vụ của thống kê là phải thường xuyên đánh giá, đi sâu phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến biến động GDP theo thời gian để có cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao tốc độ tăng GDP.

Tùy theo mục đích nghiên cứu và nguồn số liệu khác nhau mà có thể áp dụng các phương pháp khác nhau, theo các mô hình khác nhau để phân tích biến động chỉ tiêu GDP theo các góc độ khác nhau.

Dưới đây ta tiến hành thiết lập hệ thống chỉ số để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố: thay đổi tỷ trọng thuế sản phẩm, nâng cao năng suất lao động (NSLĐ) và thay cơ cấu cũng như số lượng lao động đến biến động chỉ tiêu GDP trong điều kiện số liệu hiện nay của Việt Nam.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai2. So6.2022 378 KB 385