Thông báo mới về thời hạn nộp báo cáo thông tin cho kỳ họp chuyên đề lần thứ ba của Ủy ban Thống kê: Ngày 30 /10/ 2012

Đến nay nếu các nước còn quan tâm đến việc nộp các báo cáo thông tin để chia sẻ kinh nghiệm quốc gia và thực hành tốt với các đại biểu tham dự khác tại kỳ họp thứ ba sắp tới của Ủy ban Thống kê và báo cáo thông tin gửi đến Ban thư ký (email: stat.unescap @ un.org) trước ngày 30/10/2012, báo cáo của nước bạn sẽ được in và là một phần của tài liệu phân phát cho các đại biểu tham dự phiên họp của Ủy ban Thống kê. Sau ngày này, các thành viên Ủy ban vẫn tiếp nhận các báo cáo, sử dụng báo cáo thông tin để để chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt với các đại biểu tham dự khác. Tuy nhiên, sau ngày đó các nước phải tự in chụp và mang báo cáo đến hội nghị để phát cho các đại biểu.

Kinh nghiệm quốc gia và thực hành tốt sẽ là các vấn đề được đưa ra thảo luận tại phiên họp Ủy ban Thống kê (xem chương trình dự kiến tại http://www.unescap.org/stat/cst/3/CST3_L1E.pdf). Báo cáo yêu cầu ngắn gọn và không quá 4.500 từ hoặc 8 trang.

Phiên họp lần thứ ba của Ủy Ban Thống kê sẽ diễn ra từ ngày 12-14/12/2012 tại Bangkok, Thái Lan.

Dự kiến có ba cuộc họp bổ sung được ghi trong chương trình diễn ra cùng với phiên họp của Ủy ban Thống kê:

–         Cuộc họp cấp cao của khu vực về hoàn thiện đăng ký dân sự và thống kê hộ tịch ở châu Á-Thái bình dương, ngày 10-11/12/2012

–         Phiên họp thứ tám của Hội đồng quản trị Viện thống kê châu Á -Thái bình dương, ngày 6-7/12/2012

–         Cuộc họp lần thứ tư của các đối tác về Phát triển Thống kê châu Á-Thái bình dương, ngày 12/12/2012

NTH

Nguồn:http://www.unescap.org/stat/nl/nl-Q3-2012.asp#CST3_Announcement