Thống kê Canada: những thay đổi đáng kể sau khi tiến hành thiết kế lại Điều tra lực lượng lao động vào năm 2015

Cuộc điều tra lực lượng lao động của Canada (LFS) cung cấp các ước tính về việc làm và thất nghiệp ở cấp khu vực và quốc gia. Đây là một trong những đo lường quan trọng và kịp thời nhất về hoạt động của nền kinh tế Canada. Với việc công bố kết quả điều tra chỉ 10 ngày sau khi hoàn thành thu thập dữ liệu, các ước tính của LFS chính là các kết quả được công bố đầu tiên trong một loạt các số liệu kinh tế quan trọng hàng tháng.

Cứ mỗi 10 năm sau tổng điều tra dân số (10 năm 1 lần), LFS lại tiến hành thiết kế lại mẫu điều tra để tính đến sự phát triển của dân số cũng như các đặc điểm của thị trường lao động, điều chỉnh theo các nhu cầu hiện tại và tương lai ​​của người sử dụng số liệu, đồng thời cập nhật các thông tin địa lý được sử dụng để tiến hành cuộc điều tra. Việc thiết kế lại mẫu điều tra LFS năm 2015 của Thống kê Canada đã mang lại một số thay đổi lớn về phương pháp điều tra. Những thay đổi này đã được thực hiện để giảm thiểu chi phí điều tra, sử dụng các phương pháp thu thập hiện đại và cho phép người sử dụng số liệu có thể thực hiện các phân tích mới nhất.

Trong quá trình thiết kế lại cuộc điều tra này, các đơn vị chọn mẫu nhỏ nhất (PSUs) đã được xây dựng từ các Khu vực phổ biến (Dissemination Areas) được xác định cho Tổng điều tra dân số năm 2011. Bên cạnh sắp xếp lại các công việc liên quan đến thiết kế lại mẫu điều tra, thay đổi này còn làm cho địa lý của LFS được chuẩn hóa hơn, theo đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh các ước tính của cuộc điều tra, cũng như việc phân tích liên quan đến mô hình hóa đa cấp.

Việc sử dụng các danh sách địa chỉ hiện có đã được mở rộng đáng kể trong thiết kế năm 2015. Tập tin tổng hợp về nhà ở (Dwelling Universe File-DUF) chính là một khai thác các địa chỉ từ đăng ký địa chỉ cư trú (AR) của Thống kê Canada. DUF đã được sử dụng để tạo ra danh sách các địa chỉ cho trên 90% các PSUs trong mẫu của LFS. Điều này giúp làm giảm khối lượng công việc của các điều tra viên thực địa mà nếu không, các điều tra viên sẽ phải lập danh sách các địa chỉ bằng cách trực tiếp quan sát các khu vực lân cận / PSUs trong mẫu của LFS. Dịch vụ khung mẫu cũng cung cấp số điện thoại để giúp điều tra viên thiết lập liên hệ với các hộ gia đình được lấy mẫu.

Thống kê Canada đã tiến hành một thử nghiệm cho bảng hỏi điện tử trên trang web (EQ) vào năm 2013 để xác định tác động của việc thu thập dữ liệu bằng EQ đối với cuộc điều tra. Thử nghiệm này đã chứng minh rằng tỷ lệ trả lời không bị ảnh hưởng và chưa quan sát được các hiệu ứng của hình thức thu thập này. Do đó, LFS đã đưa ra phương pháp thu thập dữ liệu thứ ba vào năm 2015. Những người trả lời đủ điều kiện và chấp nhận đề nghị vào cuối cuộc phỏng vấn trong tháng đầu tiên của mình, giờ đây họ đã có thể hoàn thành bảng hỏi trực tuyến cho 5 tháng còn lại của cuộc điều tra. Hiện nay, khoảng 17% trong tổng số bảng hỏi LFS đã được hoàn thành trực tuyến.

Một thay đổi đáng kể nữa cũng đã được thực hiện trong LFS 2015 chính là thay đổi phương pháp ước lượng phương sai. Bắt đầu từ tháng 1/2015, phương pháp bootstrap đã thay thế phương pháp jackknife làm kỹ thuật ước lượng phương sai cho LFS. Điều này cho phép người sử dụng tính toán và báo cáo các ước lượng phương sai theo thiết kế nhằm thực hiện các phân tích mới nhất cho riêng mình.

Để biết thêm thông tin về việc thiết kế lại LFS, vui lòng liên hệ Ông Claude Turmelle, Phụ trách phương pháp của Bộ phận phương pháp điều tra hộ gia đình, Thống kê Canada, tại địa chỉ email: Claude.Turmelle@Canada.ca

Đậu Trang (Dịch, tổng hợp)

Nguồn tham khảo: http://isi-iass.org/home/wp-content/uploads/Master_Survey-Statistician-July-26-2016-V8.pdf