Thống kê và Khoa học đời sống: Tạo ra một thế giới lành mạnh hơn

Hội thảo Thống kê và Khoa học đời sống với Chủ đề “Tạo ra một thế giới lành mạnh hơn” sẽ được tổ chức vào ngày 15/11/2019. Hội thảo nằm trong chuỗi Hội nghị chuyên ngành do Khoa Thống kê Sinh học, Khoa Toán học và Thống kê thuộc Đại học Boston phối hợp với Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ, Viện Thống kê Toán học, Viện Khoa học Thống kê Quốc gia tổ chức.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm tạo ra các thách thức thống kê, từ đó tiến tới tìm ra các giải pháp trong một số lĩnh vực mới và quan trọng của khoa học y tế có tác động toàn cầu. Cụ thể, Hội thảo sẽ tập trung vào 3 nội dung chính: (1) Kỹ thuật số trong chăm sóc sức khỏe; (2) Học máy trong suy luận nhân quả; (3) Mạng lưới vì sức khỏe cộng đồng. Hội thảo là tập hợp các nhà đại diện mà có số liệu thống kê ở các lĩnh vực liên quan, chúng có thể tương tác và sử dụng nền tảng phổ biến dựa trên các trang web để hiển thị rộng rãi.

Phạm Hạnh (lược dịch)

Nguồn: https://www.bu.edu/sph/news-events/signature-programs/deans-symposia/statistics-and-the-life-sciences-creating-a-healthier-world/#rsvp