Tiếp cận tài chính cá nhân tại Việt Nam

Tiếp cận tài chính toàn diện (Financial Inclusion – FI) là việc cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp, thuận tiện cho cá nhân (Hộ gia đình) và doanh nghiệp. Các cá nhân và doanh nghiệp có thể tiếp cận được thị trường tài chính chính thức một cách thuận lợi, sẽ góp phần thúc đẩy vào việc phân bổ và sử dụng nguồn lực có hiệu quả sẽ có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo. Tài chính toàn diện tạo điều kiện cho các cá nhân tích lũy cho tương lai và có thể tạo sự ổn định tài chính quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ đang xem xét phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để hiểu rõ vấn đề này, xin mời tham khảo bài viết “Tiếp cận tài chính cá nhân tại Việt Nam” tại đường dẫn dưới đây.

https://cefr.uel.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/cefr/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ni%C3%AAn/2017/01.%20Ti%E1%BA%BFp%20c%E1%BA%ADn%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20c%C3%A1%20nh%C3%A2n%20t%E1%BA%A1i%20Vi%E1%BB%87t%20Nam.pdf

Đoàn Dũng


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: