Tiêu chuẩn chất lượng thống kê Việt Nam: Công cụ đánh giá và xếp hạng các cơ quan thống kê nhà nước

Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017. Một trong các sản phẩm quan trong của Đề án nói trên là xây dựng và thực hiện Bộ tiêu chuẩn chất lượng thống kê của nước ta. Chất lượng thống kê của từng lĩnh vực thống kê, từng cơ quan thống kê sẽ được đánh giá (tự đánh giá, đánh giá độc lập từ bên ngoài) cho điểm theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng thống kê nói trên. Việc lượng hóa chất lượng thống kê bằng điểm chất lượng cụ thể, không chỉ chấm dứt tình trạng tranh cãi về chất lượng số liệu giũa các cơ quan thống kê, mà còn tạo niềm tin đối với người sử dụng. Điểm chất lượng thống kê sẽ là một căn cứ quan trọng để xét thi đua, quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan thống kê các cấp.

Xem Quyết định số 643/QĐ-TTg xem tại tệp đính kèm

Đoàn Dũng