Tổng cục Thống kê tổ chức Lớp bồi dưỡng hướng dẫn vị trí việc làm

Ngày 21/11/2023, Tổng cục Thống kê tổ chức lớp hướng dẫn các đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm căn cứ theo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê (TCTK).

Phát biểu khai mạc lớp học có Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu; tham dự lớp học có Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Văn Tuyên; đại diện lãnh đạo và chuyên viên làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị. Lớp hướng dẫn được kết nối trực tuyến với các Cục Thống kê tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương.

Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu chủ trì Lớp hướng dẫn

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cho biết, Lớp hướng dẫn các đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm được tổ chức để đảm bảo thống nhất đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức với sử dụng, quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc là viên chức, sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm thực hiện ổn định tổ chức, hoạt động hiệu quả.

Đề án vị trí việc làm của mỗi đơn vị là căn cứ quan trọng để TCTK xây dựng Đề án vị trí việc làm chung của ngành Thống kê trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt. Dựa vào tính chất quan trọng đó, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh 3 nội dung gồm: (1) Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo sát sao việc xây dựng Đề án của đơn vị mình, thành lập các Tổ biên soạn xây dựng Đề án. Trong đó, Tổ trưởng là Lãnh đạo đơn vị, Thành viên là Lãnh đạo cấp phòng, công chức, viên chức; (2) Chỉ đạo Tổ biên soạn xây dựng Đề án của đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như gắn với tình hình thực tế, xác định đúng tính chất, mức độ phức tạp của từng nội dung công việc nhằm xây dựng vị trí việc làm phù hợp, đảm bảo đúng người, đúng việc, không bỏ xót hoặc trùng chéo nhiệm vụ; (3) Phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thành việc xây dựng Đề án đúng thời gian quy định.

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên được lắng nghe trình bày và thảo luận về các nội dung như: Quán triệt chủ trương chung đối với nhiệm vụ xây dựng Đề án vị trí việc làm; Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm; Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá nhận xét công chức, viên chức và người lao động; Quán triệt chủ trương chung về công tác tổ chức, cán bộ và việc thực hiện Quyết định số 993/QĐ-TCTK ngày 15/8/2023 của Tổng cục trưởng TCTK ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc TCTK.

Toàn cảnh lớp hướng dẫn

Qua 1 ngày triển khai lớp hướng dẫn trên tinh thần nghiêm túc, lớp hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm đã hoàn thành theo yêu cầu đề ra./.