Tổng cục thống kê triển khai thực hiện Nghị định mới của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Chiều ngày 16/10/2023, tại trụ sở Tổng cục Thống kê (TCTK) đã diễn ra Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định mới của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC). Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội nghị.

Theo đó, Nghị định 48/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm 2 nguyên tắc trong đánh giá, xếp loại chất lượng. Cụ thể, đối với CBCCVC bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lựctrong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

Đại biểu tham dự tích cực trao đổi ý kiến về tỷ lệ đơn vị nhận khen thưởng

Ngoài ra, tỷ lệ CBCCVC xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan,tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỉ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng.

Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành vượt kế hoạch các công việc được giao, hoàn thành tốt các công việc đột xuất có đề xuất hoặc tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực thì cấp có thẩm quyền quyết định tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của CBCCVC.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 về việc Tổ chức thực hiện: “Căn cứ quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức về đánh giá, xếp loại chất lượng, cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng CBCCVC ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Nội dung Quy chế phải xác định rõ sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, thời điểm đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần (nếu có)…”

Thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu tham dự đã dành toàn bộ thời gian để xem xét, trao đổi nhằm thống nhất tỷ lệ đơn vị nhận khen thưởng theo quy định của Nghị định 48/2003/NĐ-CP. Từ đó, Vụ Tổ chức cán bộ làm căn cứ đưa ra hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động./.