Tổ chức kỷ niệm Ngày Thống kê thế giới 5 năm/lần

Ngày Thống kê thế giới (20 tháng 10) nhằm mục đích cho thấy số liệu thống kê tốt là cần thiết cho việc ra các quyết định ở tất cả các các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Cứ 5 năm một lần, Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức kỷ niệm Ngày Thống kê thế giới[1].

Tiến bộ bền vững: LHQ nhấn mạnh rằng thống kê và các chỉ số đáng tin cậy và kịp thời là quan trọng hơn bao giờ hết.

“Vào Ngày Thống kê thế giới này, tôi kêu gọi tất cả các đối tác và các bên liên quan hợp tác để đảm bảo rằng các khoản đầu tư cần thiết được thực hiện, năng lực kỹ thuật được xây dựng đầy đủ, các nguồn dữ liệu mới được khám phá và các quy trình sáng tạo được áp dụng để cung cấp cho tất cả các nước hệ thống thông tin toàn diện mà họ cần đạt được sự phát triển bền vững”, ông Ban Ki-Moon, Tổng thư ký LHQ phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Thống kê thế giới năm 2015.

Các dữ kiện đều được thống kê: Thống kê là cách thu thập, phân tích, diễn giải, trình bày và tổ chức dữ liệu. Áp dụng số liệu thống kê cho các nhóm dữ liệu lớn hơn cung cấp tổng quan chung về các vấn đề, bao gồm các vấn đề khoa học, công nghiệp hoặc xã hội.

“Chúng tôi cần phải đảm bảo rằng tất cả mọi người được tính, đặc biệt là những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Không có trẻ em nào được sinh ra mà không được đăng ký. Không có tỷ lệ mắc bệnh, cho dù ở các vùng xa xôi, hẻo lánh không được ghi lại. Chúng ta cần có thống kê ở các địa phương để đảm bảo mọi trẻ em đều được tiếp cận với giáo dục và chúng ta cần thống kê toàn cầu để theo dõi các tác động tổng thể của biến đổi khí hậu”, ông Ban Ki-Moon nói.

Tổ chức kỷ niệm Ngày Thống kê thế giới: Định kỳ 5 năm, LHQ  tổ chức kỷ niệm Ngày Thống kê thế giới.

Lần đầu tiên tổ chức vào ngày 20/10/2010;

Lần Thứ hai tổ chức vào ngày 20/10/2015;

Lần Thứ ba sẽ tổ chức vào ngày 20/10/2020.

Đoàn Dũng

Nguồn: https:// www.timeanddate.com/holidays/un/world-statistics-day


[1] Ngày 03/6/2015 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghi quyết