Tổ chức Lớp Phân tích thống kê đa biến và Dãy số thời gian

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 2016 của Tổng cục Thống kê, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) đã tổ chức thành công 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về phân tích thống kê (Phân tích Thống kê đa biến tổ chức từ ngày 19-22/7/2016; Dãy số thời gian tổ chức từ ngày 25-28/7/2016). Giảng viên là các tiến sỹ, thạc sỹ từ Khoa Thống kê, trường Đại học Kinh tế quốc dân và Viện Khoa học Thống kê. Học viên là các công chức, viên chức từ các Vụ của Tổng cục Thống kê và một số Cục Thống kê khu vực phía bắc.

Đây là hai lớp học thuộc chương trình nâng cao do Viện Khoa học Thống kê chủ trì thiết kế chương trình, biên soạn tài liệu và tổ chức giảng dạy nhằm trang bị và bồi dưỡng cho học viên những kỹ năng phân tích các bộ dữ liệu và phân tích dãy số thời gian; kĩ năng sử dụng một số phần mềm tiên tiến như SPSS, STATA, EVIEWS… với kì vọng bồi dưỡng đội ngũ Thống kê viên giỏi nghiệp vụ chuyên môn, sử dụng thành thạo những kỹ năng phân tích, dự báo trong công tác thống kê. Chương trình cụ thể của hai lớp học như sau:

Lớp Phân tích thống kê đa biến bao gồm các nội dung chính: Phân tích hồi quy – tương quan; Hồi quy với biến phụ thuộc là biến giả; Phương pháp phân tích thành phần chính; Phân tích tương ứng.

Lớp Dãy số thời gian (nghiên cứu biến động thời vụ) bao gồm các nội dung chính: Các mô hình phân tích dãy số thời gian; Các phương pháp dự báo nhanh; Dự báo dựa vào mô hình xác suất; Giới thiệu phần mềm Eviews (với bộ dữ liệu về GDP, lạm phát, giá trị sản lượng nông nghiệp và giá dầu thô).

Một số hình ảnh của lớp học:

Lệ Hằng