Tổ chức xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2017

Ngày 4 tháng 5 năm 2017 Viện Khoa học Thống kê tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 02 đề tài cấp Bộ năm 2017, đề tài: (1) “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu vốn đầu tư nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu Vốn đầu tư giữa Trung ương và địa phương” do ThS. Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng, Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư (dự kiến) chủ nhiệm đề tài; (2) “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc tính chỉ số giá tiền lương và tính toán thử nghiệm ở Việt Nam” do TS. Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Thống kê (dự kiến) chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng có TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê) – Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng, Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê – Phó Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên, thư ký hội đồng; với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê; Khoa Thống kê, Trường Đại học Kinh tế quốc dân và một số công chức Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, giảng viên Khoa Thống kê, viên chức Viện Khoa học Thống kê. Các thành viên Hội đồng đều nhất trí đây là 2 đề tài rất cần thiết và có tính thực tiễn cao.

Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài yêu cầu các đề tài sửa lại tên đề tài, mục tiêu, nội dung nghiên cứu và các phần khác liên quan đến Dự thảo thuyết minh đề tài và nhất trí ThS. Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng, Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư; TS. Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Thống kê làm chủ nhiệm các đề tài như dự kiến.

Một số hình ảnh Hội đồng:

Ban chủ nhiệm đề tài “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu vốn đầu tư nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu Vốn đầu tư giữa Trung ương và địa phương” trình bày dự thảo đề cương nghiên cứu.

Ban chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc tính chỉ số giá tiền lương và tính toán thử nghiệm ở Việt Nam” trình bày dự thảo đề cương nghiên cứu

Mạnh Hùng