Tổ chức xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài năm 2018

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-TCTK ngày 19/4/2018, Quyết định số 297/QĐ-TCTK ngày 19/4/2018 và Quyết định số 10/QĐ-VTKE ngày 04/5/2018, ngày 23 tháng 5 năm 2018, Viện Khoa học Thống kê tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 03 đề tài năm 2018, 02 đề tài cấp Bộ: (1) “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ tự đánh giá chất lượng thống kê” do ThS. Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Thống kê làm chủ nhiệm đề tài (dự kiến); (2) “Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu lớn (Big data) để thu thập giá của một số mặt hàng tiêu dùng phục vụ tính toán và biên soạn chỉ số giá tiêu dùng” do ThS. Nguyễn Văn Thụy, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Thống kê làm chủ nhiệm đề tài (dự kiến); và 01 đề tài cấp cơ sở “Xây dựng phương pháp luận tính chỉ số phát triển thanh niên (YDI) phù hợp với bối cảnh Việt Nam và có tính so sánh với các quốc gia khu vực ASEAN” do ThS. Tô Thúy Hạnh, Thống kê viên, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường làm chủ nhiệm đề tài (dự kiến).

Tham gia 02 Hội đồng đề tài cấp Bộ có TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê – Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng, Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê – Phó Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên, thư ký hội đồng; với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê; Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin; Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội; Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I; Vụ Thống kê Giá và một số viên chức Viện Khoa học Thống kê.

Hội đồng đề tài cấp cơ sở có ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng, Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê – Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên, thư ký hội đồng; với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê; Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường; Vụ Tổ chức cán bộ.

Các thành viên Hội đồng đều nhất trí đây là 3 đề tài rất cần thiết và có tính thực tiễn cao. Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài yêu cầu các đề tài sửa lại tên đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung nghiên cứu và các phần khác liên quan đến Dự thảo thuyết minh đề tài và nhất trí ThS. Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Thống kê, ThS. Nguyễn Văn Thụy, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Thống kê và ThS. Tô Thúy Hạnh, Thống kê viên, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường làm chủ nhiệm các đề tài như dự kiến.

Một số hình ảnh Hội đồng:

Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ tự đánh giá chất lượng thống kê” năm 2018

Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu lớn (Big data) để thu thập giá của một số mặt hàng tiêu dùng phục vụ tính toán và biên soạn chỉ số giá tiêu dung” năm 2018

Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở “Xây dựng phương pháp luận tính chỉ số phát triển thanh niên (YDI) phù hợp với bối cảnh Việt Nam và có tính so sánh với các quốc gia khu vực ASEAN” do ThS. Tô Thúy Hạnh (dự kiến) chủ nhiệm đề tài

Mạnh Hùng