Tổng cục Thống kê cho biết điểm sáng của thu hút vốn đầu tư và các giải pháp thu hút vốn FDI năm 2020

Câu hỏi: Năm 2019 là năm rất ấn tượng về thu hút vốn đầu tư nhất là khu vực FDI. Xin Tổng cục Thống kê cho biết điểm sáng của thu hút vốn đầu tư khu vực này và các giải pháp thu hút vốn FDI năm 2020?

Trả lời:

(Ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ TK Xây dựng và Vốn đầu tư, TCTK)

Điểm sáng của thu hút vốn đầu tư  là khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, khu vực FDI tiếp tục tạo một đỉnh mới về thu hút vốn đầu tư đạt 38 tỷ USD,(năm 2018 là 35 tỷ, năm 2017 là 35 tỷ USD; năm 2016 là 25 tỷ USD); điểm sáng tiếp theo là môi trường kinh doanh thu hút đầu tư nước ngoài tốt hơn kể từ khi Luật đầu tư 2014  và có hiệu lực từ năm 2015 cho phép nhà đầu tư đa dạng hóa hình thức đầu tư  đó là góp vốn mua cổ phần, hiện nay các nhà đầu tư chuyển dần sang hình thức đầu tư này nhiều hơn (năm 2019 đạt khoảng 15 tỷ USD chiếm 40%  tổng số vốn; năm 2018 đạt gần 10 tỷ USD chiếm 28% tổng số vốn) đây là xu hướng đầu tư mới của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, trong những năm tới, bên cạnh việc kiên định mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài cần phải theo dõi, kiểm soát sát sao nguồn góp vốn mua cổ phần từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể nếu không làm tốt sẽ xảy ra tình trạng vốn ngoại hóa, chi phối hoạt động kinh tế của ngành, lĩnh vực và đồng thời có những chính sách cụ thể để hướng luồng vốn  theo xu hướng này vào các ngành có công nghệ mới hoặc đem lại giá trị gia tăng cao ít gây ô nhiễm môi trường.