Tổng cục Thống kê cho biết hiệu quả vốn đầu tư trên GDP của năm 2019

Câu hỏi: (PV Minh Nguyệt-Truyền hình Thông tấn) Xin Tổng cục Thống kê cho biết hiệu quả vốn đầu tư trên GDP của năm 2019?

Trả lời:

(Ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ TK Xây dựng và Vốn đầu tư, TCTK)

Đối với tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 đạt mức tăng trưởng khá trên 2 triệu tỷ đồng chính vì vậy tỷ lệ vốn đầy tư trên GDP đạt khoảng 33,9%. Tuy nhiên, xét cả giai đoạn 2016-2019 chúng ta thấy tỷ lệ vốn đầu tư trên GDP đang có xu hướng tăng nhẹ (năm 2016 là 33%, năm 2017 là 33,4%, 2018 là 33,5%) và tính so sánh với hiệu quả sử dụng vốn đầu tư là hệ số ICOR lại có xu hướng giảm có nghĩa là hiệu quả sử dụng đồng vốn đã tăng lên (năm 2016 là 6,42; năm 2017 là 6,11; năm 2018 là 5,97 và năm 2019 6,07). Điều đó cho thấy nền kinh tế đã hấp thụ nhiều vốn, hiệu quả hơn trước.