Tổng cục Thống kê giảm hơn 400 đơn vị

Ngày 18/03/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, số lượng đơn vị bên trong hệ thống thống kê tập trung giảm được 402 đơn vị (33%) so với cơ cấu tổ chức hiện nay, trong đó, Cơ quan thống kê ở Trung ương giảm 04 đơn vị, cơ quan thống kê ở địa phương giảm 398 đơn vị. Số liệu chi tiết ở bảng dưới đây.

Số đơn vị của Tổng cục Thống kê ở cấp trung ương và địa phương

 

 

 

Số đơn vị tại 31/12/2019 (*)

Số đơn vị theo QĐ số 10/2020/QĐ-TTg (**)

Số đơn vị giảm

A

B

1

2

3=2-1

 

Tổng số

1220

818

-402

I

Cơ quan thống kê ở Trung ương

24

20

-4

1

Đơn vị hành chính

15

15

0

2

Đơn vị sự nghiệp

9

5

-4

II

Cơ quan thống kê ở địa phương

1196

798

-398

1

Cục Thống kê

63

63

0

2

Các phòng thuộc Cục

425

315

-110

3

Chi cục Thống kê

708

420

-288

Nguồn số liệu:
(*) Đề tài “Nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức của Cục Thống kê cấp tỉnh”, Viện KHTK;
(**) QĐ số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg quy định cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê như sau:

  • Cơ quan thống kê ở trung ương

a) Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê;

b) Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê;

c) Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia;

d) Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản;

đ) Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng;

e) Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ;

g) Vụ Thống kê Giá;

h) Vụ Thống kê Dân số và Lao động;

i) Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường;

k) Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế;

l) Vụ Tổ chức cán bộ;

m) Vụ Kế hoạch tài chính;

n) Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê;

o) Văn phòng;

p) Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê;

q) Viện Khoa học Thống kê;

r) Tạp chí Con số và Sự kiện;

s) Nhà Xuất bản Thống kê;

t) Trường Cao đẳng Thống kê;

u) Trường Cao đẳng Thống kê II.

  • Cơ quan thống kê ở địa phương

a) Cục Thống kê tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Cục Thống kê cấp tỉnh) thuộc Tổng cục Thống kê, tổ chức 05 phòng.

b) Chi cục Thống kê tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chi cục Thống kê khu vực (gọi chung là Chi cục Thống kê cấp huyện) thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm: Sắp xếp Chi cục Thống kê cấp huyện đến hết năm 2021 còn 486 Chi cục Thống kê; đến hết năm 2022 còn 420 Chi cục Thống kê.

(Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg xem tại file đính kèm)

Đoàn Dũng


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: